Gelir Vergisi

Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi tanımı.

Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gerçek kişiden kastedilen insandır. Şirketler vb. kurumlar tüzel kişidir. Tüzel kişilerin gelirleri ise kurumlar vergisine tabidir.

Gelirin tanımı: Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Tanımda geçen kazanç ve iradı ise aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.
Kazanç: Yalnız emekten veya emekle sermayenin birleşiminden elde edilen hasılatı ifade etmektedir.
İrat: Menkul ve gayrimenkul sermayeden elde edilen hasılatı ifade etmektedir.

Gelir Vergisinin Özellikleri

1. Dolaysız bir vergidir.
2. Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınır.
3. Artan oranlı vergi tarifesi içerir.
4. Kişilerin özel durumlarını göz önüne alır.

Gelir Vergisinin Unsurları

Gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar gelir vergisinin unsurları olarak adlandırılır. Gelir vergisinin unsurları yedi tanedir.

Gelire giren kazanç ve iratlar:
1. Ticari kazançlar: Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.
2. Zirai kazançlar: Zirai faaliyetlerden doğan kazançlar zirai kazançlardır.
3. Ücretler: İşverene tabi ve iş yerine bağlı olarak çalışanların hizmet karşılığı elde ettiği gelir.
4. Serbest meslek kazançları: Serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlardır.
5. Gayrimenkul sermaye iratları: Bazı mal ve hakların kiraya verilmesi ile elde edilen gelir.
6. Menkul sermaye iratları: Sermaye sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.
7. Diğer kazanç ve iratlar: Kanunda sayılan belirli değer artış kazançları ile arızi kazançlar.

Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile dikkate alınır. Bu ifadeden kasıt elde edilen gerçek tutarları için yapılan giderlerin düşülerek net gelirin vergilendirilmesidir.

Yukarıda saydığımız gelir unsurlarının kapsamına girmeyen gelirler Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında gelir sayılmaz ve gelir vergisine tabi tutulmaz. Bunlara örnek olarak; milli piyango ikramiyelerini ve kumar kazançlarını sayabiliriz. Önemli olan, elde edilen gelirin yukarıda sayılan yedi gelir unsurundan birinin içerisine girmesidir. Yoksa vergiyi doğuran olayın kanunen yasak olan faaliyetler sonucu gerçekleşmiş olması veya kanuni ehliyete bulunmayanlar tarafından elde edilmiş olması, vergilendirmeyi diğer bir deyişle mükellefiyeti ortadan kaldırmayacaktır.

Kaynak Teorisi: Gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesinde kaynak teorisi esas alınmıştır. Kaynak teorisi, üretim faktörlerinden (emek, doğal kaynaklar, sermaye, teşebbüs) süreklilik içinde elde edilen gelirleri vergi konusu yapan ve ülkemizde kabul gören vergi anlayışıdır.

Gelir Vergisi Dilimleri


2017 VERGİ DİLİMLERİ
13.000 TL'ye kadar15%
30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası20%
70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 27%
70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası35%

Gelirin Elde Edilmiş Olması

Gelir vergisi açısından gelirin elde edilmesi, vergiyi doğuran olaydır. Gelirin elde edilmesi üç farklı şekilde gerçekleşebilir:
1. Tahsil esası: Gelirin nakit veya ayın olarak sahibinin mal varlığına dâhil olması.
2. Tahakkuk esası: Hukuken söz konusu gelire alacaklı olma. Gelirin mahiyet ve tutar olarak kesinleşmesi ile gelir tahakkuk etmiş olur.
3. Hukuki ve ekonomik tasarruf esası: hukuki tasarruf, gelirin sahibi tarafından talep edilebilir olmasını; ekonomik tasarruf ise, ödemeyi yapacak olan tarafından, sahibinin emrine sunulmasıdır.

Gelir Vergisinin Mükellefi

Gelir vergisinin mükellefi, gerçek kişiler yani insanlardır. Gelir vergisi açısından mükellefler tam ve dar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Tam Mükellef

Tam mükellefiyette, gerçek kişinin Türkiye içinde veya dışındaki kaynaklardan elde ettiği kazanç ve iratlarının tamamı vergilendirilir.

Bir gerçek kişinin tam mükellef olması için ikametgah veya tabiyet esaslarından birinin şartlarına haiz olmalıdır.

İkametgah Esası
Türkiye’de yerleşmiş olan Türk vatandaşları ile yabancılar tam mükelleftir. Yerleşmiş olmaktan kasıt: ikametgahın Türkiye’de bulunması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır. (geçici ayrılmalar bu süreyi kesmez.) İkametgâh, kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu yerdir.

Yerleşme sayılmayan haller
Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar:
1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler;

Örnek: Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan bir şirketin Türkiye’deki bürosunda insan kaynakları müdürü olarak çalışan yabancı Bayan Y, Türkiye’de altı aydan fazla(183 gün) kalmışsa Türkiye’de yerleşmiş sayılır ve tam mükellefiyet esasında vergilendirilir. Yapılan iş, geçici ve belli bir iş kapsamında olmayıp, bir süreç halindedir.

2. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar.

Tabiyet Esası
Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları tam mükelleftir. (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, söz konusu kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)

Dar Mükellef

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. Gelirin Türkiye'de elde edilmesi ilgili yazımıza şuradan ulaşabilirsiniz.

Önce kazancın elde edilip edilmediği tespit edilir. Elde etme, önceki bölümlerde açıkladığımız tahsil-tahakkuk esasına göre tespit edilir. Ardından Türkiye’de elde edilip edilmediğine bakılır.

Tam mükellefiyetten farklı olarak dar mükellefiyette mülkilik esası benimsenmiştir. Buna göre, kaynağı Türkiye’de olan kazanç ve iratlar vergilendirilmeye esas alınmıştır.

Özellikli durumlar:
Takvim yılı içinde Türkiye’yi terk: Takvim yılı içinde belirli bir süre Türkiye’de ikamet ettikten sonra memleketi terk eden mükellefin, terk tarihine kadar elde ettiği kazançlar tam mükellefiyet esasında, terkten sonraki kazançları ise dar mükellefiyet esasında vergilendirilir. Bu kişiler için vergileme, Türkiye’yi terke takaddüm eden 15 gün içinde yapılır.
Yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan Türk vatandaşları: dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler.

Tam Mükellef - Dar Mükellef

Tam Mükellef
İkametgah esasına göre
-Türkiye’de ikamet edenler
-Türkiye’de bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturanlar
Tabiyet esasına göre
-Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları
Dar Mükellef
Türkiye’de yerleşmiş olmayanlar
Altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmayanlar:
- Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler;
- Tutukluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olanlar.
Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Gelir Vergisi
Gelir Vergisi
Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi tanımı.
https://4.bp.blogspot.com/--StX-brbp2s/V__ZvTJtLUI/AAAAAAAAA5k/m-vHFmwgCgoBMT1q75K-y7PkbDhDG1hvgCLcB/s1600/gelir-vergisi.png
https://4.bp.blogspot.com/--StX-brbp2s/V__ZvTJtLUI/AAAAAAAAA5k/m-vHFmwgCgoBMT1q75K-y7PkbDhDG1hvgCLcB/s72-c/gelir-vergisi.png
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2016/10/gelir-vergisi.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2016/10/gelir-vergisi.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy