Tek Düzen Hesap Planı

Tek düzen hesap planı , Maliye Bakanlığı (GİB) tarafından çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ile düzenlenmiş olup ...

Tek düzen hesap planı, Maliye Bakanlığı (GİB) tarafından çıkarılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) ile düzenlenmiş olup tekdüzen hesap çerçevesi hesap planı ve işleyişi standart hale getirilmiştir. Bugüne kadar yayınlanan 15 adet Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bilanço usulünde defter tutan işletmelerin kullanacağı hesap kodları ve hesap adları belirlenmiştir.

Tek düzen hesap planına aşağıdaki tabloda yer verdikten sonra bazı gerekli bilgilere yazımızın devam eden kısmında yer vereceğiz.


Tek Düzen Hesap Planı

Hesap Kodu Hesap Adı
HAZIR DEĞERLER
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
108 Diğer Hazır Değerler
MENKUL KIYMETLER
110 Hisse Senetleri
111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları
118 Diğer Menkul Kıymetler
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
TİCARİ ALACAKLAR
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
126 Verilen Depozito Ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
DİĞER ALACAKLAR
131 Ortaklardan Alacaklar
132 İştiraklerden Alacaklar
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
138 Şüpheli Diğer Alacaklar
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
STOKLAR
150 İlk Madde Malzeme
151 Yarı Mamuller
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
159 Verilen Sipariş Avansları
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri
179 Taşeronlara Verilen Avanslar
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 Gelecek Aylara Ait Giderler
181 Gelir Tahakkukları
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 Devreden Kdv
191 İndirilecek Kdv
192 Diğer Kdv
193 Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195 İş Avansları
196 Personel Avansları
197 Sayım Ve Tesellüm Noksanları
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
TİCARI ALACAKLAR
220 Alıcılar
221 Alacak Senetleri
222 Alacak Senetleri Reeskontu(-)
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
226 Verilen Depozito Ve Teminatlar
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
DİĞER ALACAKLAR
231 Ortaklardan Alacaklar
232 İştiraklerden Alacaklar
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
235 Personelden Alacaklar
236 Diğer Çeşitli Alacaklar
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
MALİ DURAN VARLIKLAR
240 Bağlı Menkul Kıymetler
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
242 İştirakler
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
245 Bağlı Ortaklıklar
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
248 Diğer Mali Duran Varlıklar
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 Arazi Ve Arsalar
251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Birikmiş Amortismanlar(-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
259 Verilen Avanslar
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 Haklar
261 Şerefiye
262 Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
263 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
264 Özel Maliyetler
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268 Birikmiş Amortismanlar(-)
269 Verilen Avanslar
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271 Arama Giderleri
272 Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278 Birikmiş Tükenme Payları(-)
279 Verilen Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
281 Gelir Tahakkukları
DİĞER DURAN VARLIKLAR
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292 Diğer Kdv
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294 Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299 Birikmiş Amortismanlar(-)
MALİ BORÇLAR
300 Banka Kredileri
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
304 Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
305 Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
309 Diğer Mali Borçlar
TİCARİ BORÇLAR
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
322 Borç Senetleri Reeskontu(-)
326 Alınan Depozito Ve Teminatlar
329 Diğer Ticari Borçlar
DİĞER BORÇLAR
331 Ortaklara Borçlar
332 İştiraklere Borçlar
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
335 Personele Borçlar
336 Diğer Çeşitli Borçlar
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
ALINAN AVANSLAR
340 Alınan Sipariş Avansları
349 Alınan Diğer Avanslar
YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM HAKEDĐŞLERĐ
350
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı
373 Maliyet Giderleri Karşılığı
379 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
381 Gider Tahakkukları
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
391 Hesaplanan Kdv
392 Diğer Kdv
393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
397 Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
MALİ BORÇLAR
400 Banka Kredileri
401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
405 Çıkarılmış Tahviller
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
409 Diğer Mali Borçlar
TİCARİ BORÇLAR
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Borç Senetleri Reeskontu(-)
426 Alınan Depozito Ve Teminatlar
429 Diğer Ticari Borçlar
DİĞER BORÇLAR
431 Ortaklara Borçlar
432 İştiraklere Borçlar
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar
436 Diğer Çeşitli Borçlar
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
ALINAN AVANSLAR
440 Alınan Sipariş Avansları
449 Alınan Diğer Avanslar
BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı
479 Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHUKKUKLARI
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
481 Gider Tahakkukları
DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
492 Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
493 Tesise Katılma Payları
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
ÖDENMİŞ SERMAYE
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye(-)
SERMAYE YEDEKLERİ
520 Hisse Senetleri İhraç Primleri
521 Hisse Senedi İptal Kârları
522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
524 Maliyet Artışları Fonu
529 Diğer Sermaye Yedekleri
KÂR YEDEKLERİ
540 Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
548 Diğer Kâr Yedekleri
549 Özel Fonlar
GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570 Geçmiş Yıllar Kârları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580 Geçmiş Yıllar Zararları(-)
DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı(-)
GELİR TABLOSU HESAPLARI
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
610 Satıştan İadeler(-)
611 Satış İndirimleri(-)
612 Diğer İndirimler(-)
620 Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
622 Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623 Diğer Satışların Maliyeti(-)
630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632 Genel Yönetim Giderleri(-)
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Kârları
646 Kambiyo Kârları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
648 Enflasyon Düzeltme Kârları
649 Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
653 Komisyon Giderleri(-)
654 Karşılık Giderleri(-)
655 Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656 Kambiyo Zararları(-)
657 Reeskont Faiz Giderleri(-)
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar(-)
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
680 Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689 Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
690 Dönem Kârı Veya Zararı
691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
692 Dönem Net Kârı Veya Zararı
697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
698 Enflasyon Düzeltme Hesabı
MALİYET HESAPLARI
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
710 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri Hesabı
711 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı
712 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı
713 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı
720 Direkt İşçilik Giderleri
721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
723 Direkt İşçilik Süre Farkları
730 Genel Üretim Giderleri
731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
740 Hizmet Üretim Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
750 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
751 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752 Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları
760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
780 Finansman Giderleri
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782 Finansman Giderleri Fark Hesabı
790 İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret Ve Giderleri
792 Memur Ücret Ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim Ve Harçlar
796 Amortisman Ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
799 Üretim Maliyet Hesabı

Tek Düzen Hesap Çerçevesi

Tek düzen hesap planı içerisinde yer alan hesap kodları 100 ile 799 arasında değişmektedir. 800'lü ve 900'lü hesaplar boş olup 900'lü hesaplar nazım hesaplar olarak kullanılmaktadır. Nitekim 1 Sıra No'lu MSUGT'de tek düzen hesap çerçevesi şu şekilde özetlenmiştir.

1 DÖNEN VARLIKLAR

2 DURAN VARLIKLAR

3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR

4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR

5 ÖZ KAYNAKLAR

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

7 MALİYET HESAPLARI

8

9 NAZIM HESAPLAR

Tek Düzen Hesap Planı Düzenlemesinin Amacı

Maliye Bakanlığının yaptığı bu düzenleme 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak ortaya konulmuştur.

1 Sıra No'lu MSUGT'nin giriş kısmında yer alan açıklamaya göre düzenlemeden amaç;
Bilanço usulünde defter tutan işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Görüleceği üzere düzenleme bilanço usulünde defter tutan işletmeleri kapsamaktadır. Zira işletme hesabı usulünde hesap kodları kullanılmamakta defterin bir tarafından gelirlere diğer tarafında ise giderlere yer verilmektedir. Dolayısıyla işin doğası gereği kullandıkları muhasebe hesap planı gerektirmemektedir.
Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Tek Düzen Hesap Planı
Tek Düzen Hesap Planı
https://4.bp.blogspot.com/-Z22uy-xH0ik/V_S0azS1VlI/AAAAAAAAA3k/WVQPLvYxWZo7dCyDqyArazv9juv0nWMJwCLcB/s1600/tek-duzen-hesap-plani.png
https://4.bp.blogspot.com/-Z22uy-xH0ik/V_S0azS1VlI/AAAAAAAAA3k/WVQPLvYxWZo7dCyDqyArazv9juv0nWMJwCLcB/s72-c/tek-duzen-hesap-plani.png
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2016/10/tek-duzen-hesap-plani.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2016/10/tek-duzen-hesap-plani.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy