Basit Usul Vergi

Basit usul vergi nedir? Basit usul vergi, ticari kazancın basit usulde vergilendirilmesini ifade etmektedir. Basit usulde ticari kazanç beyannamesi ve diğer detaylar.

Basit usul vergi, ticari kazancın basit usulde vergilendirilmesini ifade etmektedir. Basit usul vergi, gelir vergisi açısından gerçek usulde vergilendirmeye göre pek çok açıdan daha avantajlı olup esnaflara kolaylık sağlamayı hedefleyen bir müessesedir.

Basit Usulün Özellikleri

 1. Defter tutmazlar. (VUK 173/1-2)
 2. Stopaj (tevkifat) yapmazlar (GVK 94: gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile gerçek usuldeki çiftçiler stopaj yapar.)
 3. Geçici vergi ödemezler.
 4. Teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir.
 5. Yazar kasa (ÖKC) kullanma zorunlulukları bulunmaz.
 6. Amortisman hesaplayamazlar.
 7. Kazancın tespiti ve defter tutma yükümlülüğü dışında ikinci sınıf tüccarlara uygulanan hükümlere tabidirler.

Basit Usul Vergi
Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti: Basit usulde ticari kazanç, hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.

Hasılat [-] Giderler [+] (Satılan mal bedeli – Satılan malın alış bedeli)

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Genel ŞartlarÖzel Şartlar
§ Fiilen işte çalışma veya bulunma
§ Yıllık kira bedelinin belirli bir tutarı aşmaması
§ Başka Faaliyet nedeniyle gerçek usulde vergilendirilmeme
§ Alış ve satışların belirli tutarları aşmaması

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

1: Ticari kazancı elde eden mükellef bu işinde fiilen çalışmalı veya bulunmalıdır.
Ayrıca işçi, çırak, yardımcı kullanabilir.

İhtiyarlık, hastalık, seyahat, askerlik, tutukluluk vb nedenlerle işinin başında olmaması şartı bozmaz.

İş yeri sahibinin ölümü halinde, iş sahibinin dul eşi ve küçük çocuğu namına işe(başkalarınca) devam olunduğu takdirde, dul eşin veya küçük çocuğun bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.

2: Yıllık kira bedelinin (işyeri kendine aitse emsal kira bedeli), büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL’yi, diğer yerlerde 4.200 TL’yi aşmaması (2016 yılı için)

3: Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine tabi bulunmamalıdır. Aynı şekilde ortaklıklarda ortaklardan birisi gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamalı veya gerçek usulde gelir vergisine tabi olan bir ortaklığa iştirak etmemelidir.
Kira bedeli ile gerçek usulde vergiye tabi olunup olunmadığı şartlarının taşınıp taşınmadığının tespitinde, öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki durum, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki durum dikkate alınır.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

Bir mükellefin basit usulde vergilendirilebilmesi için genel şartların tamamını taşıması gerekir. Bunun yanı sıra yaptığı iş ve iş çeşitlerine göre saptanan özel şartlara da sahip olmaları gerekir.  (2016 yılı için)
 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının 88.000 TL’yi, satışların yıllık 126.000 TL’yi aşmaması,
 2. (a) bendinde yazılı olanlar dışındaki işleri yapanların bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatının 42.000 TL’yi aşmaması
 3. (a) ve (b) bendindeki işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 88.000 TL’yi aşmaması.
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. (2016 yılı için)
Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları
Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 137.000 158.000 179.000 200.000
Şeker - Çay 110.000 137.000 126.000 168.000
Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. 110.000 137.000 126.000 168.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto- Sigara-Tütün 110.000 137.000 126.000 168.000
Akaryakıt ( LPG hariç ) 158.000 168.000 200.000 230.000
SORU: Basit usulde ticari kazancı mevcut iken limited şirket ortağı veya komandit şirketin komandite ortağı olan kişi ticari kazancı dolayısıyla basit usulden faydalanmaya devam edebilir mi?

Basit usulden faydalanabilmenin genel şartlarından biri de ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine tabi bulunmamaktır. Limited şirket ortağının şirketten elde ettiği kazanç, menkul sermaye iradı olduğundan ticari kazancı için basit usulden faydalanma imkânı vardır. Komandit şirketin komandite ortağı ise, komandit şirketten elde edeceği kazanç gerçek usulde vergilendirilir. Bu kazancı gerçek usulde vergilendirileceği için, ticari faaliyeti dolayısıyla basit usulden faydalanamaz.

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar

Aşağıda yazılı olanlar, basit usulden faydalanamazlar:
 1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;
 2. İkrazat işleriyle uğraşanlar;
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;
 4. Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;
 5. Sigorta prodüktörleri;
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;
 8. Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);
  Tavassut işi komisyonculuğu ifade eder. Örneğin; Oto komisyonculuğu faaliyetinin tavassut işi olarak değerlendirilmesi nedeniyle, basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.
  Dayıbaşı işçi başı, işçileri bulan koordine eden kişi.
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler;
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);
  - Şehir içi yolcu taşımacılığında koltuk sınırı olmaksızın basit usulden faydalanılabilir.
  - Şehirlerarası yolcu taşımacılığında 15’ten az oturma yeri olan motorlu kara taşıtlarıyla
  - Şehirlerarası yolcu taşımacılık yapanlar basit usulden faydalanabilir.
  - Şehir içi yük taşımacılığında basit usulden faydalanılabilir.
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dâhil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dâhil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmak İçin Aranacak Koşullar

Yıllık kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri toplu olarak; diğer şartlar ise her bir ortak için ayrı ayrı aranacaktır.

Ortaklardan birisinin gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunması halinde, diğer ortakların kazançları, yukarıda yazılı bulunan şartları taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın gerçek usulde tespit edilecektir.

Aynı şahsın birden fazla adi ortaklıktan kazanç elde etmesi durumunda, hissesine düşen iş yeri kirası ile iş hacmi ölçülerinin ayrı ayrı toplanması suretiyle bakılır.

Aynı şahsın adi ortaklıktan sağladığı kazancın yanı sıra şahsı işlerinin de bulunması durumunda; ortaklıktan hissesine düşen tutarlarla, şahsi işine ilişkin tutarların toplanması suretiyle hesaplanır.

Basit Usul Şartlarının Birinin Takvim Yılı İçinde Kaybedilmesi ile Basit Usulden Yararlanmak İstemeyenlerin Vergilendirilmesi

Şartların herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılından itibaren;
 • Yararlanmak istemeyenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılından itibaren;
 • Yararlanmak istemeyenlerden yeni işe başlayanlar, işe başlamadan itibaren; gerçek usulde vergilendirilirler.
 • Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMYİB) düzenleyen mükellefler hiçbir surette basit usulden faydalanamazlar. SMYİB düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, söz konusu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi izleyen ayın başından itibaren gerçek usulde (işletme hesabı) vergilendirilirler.
Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedip gerçek usulde vergilendirilmeden işlerini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren 2 yıl geçmedikçe basit usulden faydalanamazlar.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

Basit usulün diğer şartları taşımakla birlikte, arka arkaya 2 dönem kanunda belirtilen alış ve satış hadlerin altında kalanlar, bu şartların gerçekleşmesini takip eden yılın Ocak ayında bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak basit usule geçebilirler. Başvuru olmaksızın geçiş işlemi yapılmaz ve mükellefin gerçek usulde vergilendirmeyi seçtikleri kabul edilecektir.

İşin eş veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır.

Basit Usulde Belge Düzeni

Basit usul vergi mükellefi defter tutmak zorunda değildir. Ancak satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenleme ve kullanma mecburiyetleri devam eder. Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilirler. Faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine “…tarihli toplam hasılat” yazılır.

 1. İsteğe bağlı olarak yazar kasa - ÖKC alıp kullanabilirler. Zorunlu değildir.
 2. Belgeleri bağlı oldukları oda veya birliklerden temin ederler. (TESK)
 3. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kayıtları kendilerince tutabileceği gibi, mesleki yönden bağlı bulundukları odalar bünyesinde de tutulabilir.
 4. Basit usulde vergilendirilenler sabit kıymetleri gider yazamazlar ve amortismana tabi tutamazlar. Bu sebeple taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Alıcı bu şekilde temin ettiği araçları noter satış sözleşmesiyle diğer sabit kıymetleri ise gider pusulası düzenlemek suretiyle tevsik edebilir.
 5. Muhafaza ve ibraz yükümlülükleri gerçek usulle aynıdır. Gelir ve gider belgelerini 5 yıl süre ile muhafaza etmeleri gerekir.

Basit Usul Beyanname

Basit usul beyanname şu adresten edinilebilir. Basit usul beyanname Şubat ayının 1-25’i arasında kendileri tarafından, mali müşavir tarafından veya kayıtların tutulduğu büroda görevli personel tarafından verilir. Ticari kazancı dışında diğer kazançlarının da bulunanalar Mart ayının 1-25’i arasında verilir. Örneğin hem kira geliri hem de basit usulde ticari kazanç elde eden vergi mükellefi beyannamesini Mart ayında verir. 

YORUMLAR

Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Basit Usul Vergi
Basit Usul Vergi
Basit usul vergi nedir? Basit usul vergi, ticari kazancın basit usulde vergilendirilmesini ifade etmektedir. Basit usulde ticari kazanç beyannamesi ve diğer detaylar.
https://2.bp.blogspot.com/-xOeO1Hp0_to/WF_QFsCUTvI/AAAAAAAABDE/FlS15ou6di4DmxA6Qk69tHUSrTzFkrf5wCLcB/s1600/basit-usul-vergi.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-xOeO1Hp0_to/WF_QFsCUTvI/AAAAAAAABDE/FlS15ou6di4DmxA6Qk69tHUSrTzFkrf5wCLcB/s72-c/basit-usul-vergi.jpg
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2016/12/basit-usul-vergi.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2016/12/basit-usul-vergi.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy