Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ)

Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen geliri ifade eder. GMSİ olarak kısaltılabileceğimiz gayrimenkul sermaye iradı; kira geliri olarak da adlandırılmakta olup gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen geliri ifade eder. GMSİ olarak kısaltılabileceğimiz gayrimenkul sermaye iradı; kira geliri olarak da adlandırılmakta olup gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

GVK 70. Madde: Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
 1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
 2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
  Balık üretmeye elverişli üretim sahalarıdır.
 3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;
  Örneğin; Apartmanın dış duvarının kiraya verilmesi suretiyle elde edilen gelir kira geliridir.
 4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
  İrtifak, intifa, sükna kaynaklardan yararlanma hakları.
 5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
  Ayrıca bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizatın kiralanması dolayısıyla elde edilen gelirler de GMSİ’dir.
  Parantez içi hükmü gereği ihtira beratı ve telif haklarının mucitleri veya yasal mirasçıları tarafından kiralanması serbest meslek kazancıdır. Bunlar dışındakilerin kiralaması ise GMSİ’dir.
 6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);
 7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
  Yükleme ve boşaltma araçlarının kiralanmasının GMSİ sayılması için bunların motorlu olması şartı vardır.
 8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklara da gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.

Vakfın senedinde açıkça gösterilmiş olmak şartıyla bazı kişilere vakıf gelirlerinden pay verilebilir. Bir hizmet karşılığı olmadan bu şekilde pay alan gerçek kişinin elde ettiği gelir GMSİ’dir.

Zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında GMSİ addolunur. Zirai faaliyete iştirak edilmesi durumunda elde edilen gelirin zirai kazanç olacağı tabiidir.


GMSİ’de Vergilendirilecek Kazancın Tespiti

Gayrimenkul sermaye iradı açısından gelirin elde edilmesi “tahsil esasına” bağlanmıştır. Buna göre vergilendirilecek gelirin tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Geçmiş dönemlere veya içinde bulunulan döneme ait olarak elde edilen gelir, tahsil edildiği yılın; gelecek dönemlere ait olarak elde edilen gelir ise, ait olduğu yılın, hasılatı sayılmaktadır.

GMSİ - Kira Geliri İstisnası

GVK Md. 21’e göre binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 (2017’de 3.900) Türk Lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnadan yararlanamayacak olanlar
 1. Ticari, zirai veya serbest meslek kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar;
 2. İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar.
 3. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, istisnadan yararlanılamaz.
Bu durum Maliye tarafından tespit edilmeden, mükellefin beyan etmesi halinde istisnadan faydalanılabilir.

Konut kira geliri istisna haddi üzerinden gelir elde ettiklerin bu gelirin, istisna haddi dışında kalan kısmını değil; tamamını beyan etmelidirler.

Bu istisna şahsa bağlıdır. Dolayısıyla her şahıs istisnadan ayrı ayrı bir kere yararlanmaktadır. Şöyle ki; aynı konuttan kira geliri elde eden iki kişi ayrı ayrı istisnadan faydalanırken; iki ayrı meskenden kira geliri elde eden bir kişi istisnadan tek sefer faydalanacaktır.

Gayrimenkul Sermaye İradı Açısından Hasılat

Gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hâsılat, GVK’nın 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden, bir takvim yılı içinde, o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.

Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Dolayısıyla GMSİ’de hasılat şu kalemlerden oluşur:
 • Geçmiş dönemlere veya içinde bulunulan dönemlere ait kira tahsilatları(ayni veya nakdi),
  • Bilgisi dâhilinde olmaları şartıyla adlarına, kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması halinde kira bedeli tahsil edilmiş sayılır. 
  • Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz) veya kiracısına olan borcu ile takası da tahsil hükmündedir.
 • Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira süresinin bitiminde bedelsiz (kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde mezkûr kıymetler, kiralayan bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur. 
 • Mal sahibi tarafından kira bedeli dışında kalorifer, asansör, su, bakım ve aydınlatma gibi giderler karşılığı adı altında alınan paralar, gayrisafi hâsılatın bir unsuru olup, mal sahibi açısından hâsılat sayılmaktadır. Çünkü bunlar, kiralayan için hâsılattan indirilecek gider mahiyetindedir. (Kiraya veren tarafından alınırsa hasılat sayılır aksi takdirde kiracının kendisi tarafından ödenirse hasılat sayılmaz.)
Gayrimenkul sermaye iratlarında hâsılatın tespiti yönünden özellik arz eden bir kısım hususlara aşağıda yer verilmiştir:

- Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yılların hâsılatı sayılır 
- Ölüm ve memleketi terk hallerinde ise, mükellefiyetin kalktığı tarihi takip eden zamanlara ait olmak üzere peşin tahsil olunan kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hâsılatı olarak kabul edilir.
- Ayni tahsilatta, örneğin arazi kiralaması karşılığında alınan ürün emsal bedeliyle paraya çevrilir. Ürünlerin daha sonra emsal bedellerinden daha yüksek bir bedelle satılması durumunda elde edilen kazanç arızi ticari kazanç kabul edilecektir.

Not: 500-TL üzeri konut kiraları ile bütün işyeri kiraları banka aracılığıyla yatırılmalı. Konutta sorumluluk ev sahibinde, işyerlerinde ise hem ev sahibi hem de kiracı da.

Giderler

Gayrimenkul sermaye iradında gider yöntemi olarak gerçek gider ve götürü gider yöntemleri vardır. Gerçek gider yönteminde yapılan gerçek giderler dikkate alınırken; götürü gider uygulamasında %25 oranında sabit götürü gider uygulanmaktadır.
Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ)
Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ)
Gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen geliri ifade eder. GMSİ olarak kısaltılabileceğimiz gayrimenkul sermaye iradı; kira geliri olarak da adlandırılmakta olup gelir vergisine tabi tutulmaktadır.
https://4.bp.blogspot.com/-FUZw4gj_iG8/WG6HoYII1xI/AAAAAAAABD0/nJL35AoE9qcWXS3FHP7Od19KFf5l4I1ygCLcB/s1600/gayrimenkul-sermaye-iradi-gmsi.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-FUZw4gj_iG8/WG6HoYII1xI/AAAAAAAABD0/nJL35AoE9qcWXS3FHP7Od19KFf5l4I1ygCLcB/s72-c/gayrimenkul-sermaye-iradi-gmsi.jpg
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2017/01/gayrimenkul-sermaye-iradi-gmsi.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2017/01/gayrimenkul-sermaye-iradi-gmsi.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy