Vergide Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi - Sonrası)

Uzlaşma, vergi ve cezalarda indirim yapılması suretiyle; vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkları idari aşamada çözmeyi hedefleyen bir müessesedir. Vergide uzlaşma tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Uzlaşma, vergi ve cezalarda indirim yapılması suretiyle; vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkları idari aşamada çözmeyi hedefleyen bir müessesedir. Vergide uzlaşma tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzlaşma ihtiyari bir uygulama olup uzlaşmanın sağlanması halinde mükellefin dava açma hakkı kalmamaktadır.

Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Genel Uzlaşma Sonuçları

YılTürüUzlaşmaya GirenUzlaşılanİndirim Oranı
2015Vergi2.906.402.3501.772.846.221 %39
Ceza4.141.356.007 191.195.659 %95
2014Vergi1.569.901.968 986.855.219 %37
Ceza2.381.610.923 103.113.998 %96
2013Vergi1.354.603.629 1.040.772.536 %23
Ceza2.151.271.605 121.416.278 %94
2012Vergi916.633.074 645.496.057 %30
Ceza1.497.863.958 94.312.613 %94
Üstte yer verilen tabloda tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma sonuçlarına yer verilmiştir. Bu rakamlar Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başarıyla sonuçlandırılan uzlaşma verilerine dayanmaktadır. Veriler ilgili idarelerin faaliyet raporlarından derlenmiştir. Detaylı istatistiklere yazımızın sonunda yer verilmiştir.

Genel Olarak Uzlaşma

Uzlaşma, mükelleflerin dava yoluna gitmeden uyuşmazlıkların idari aşamada çözülmesini sağlamak amacıyla getirilmiştir.

Uzlaşmanın kapsamı: Resen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen cezalar uzlaşma kapsamındadır. Ancak Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde düzenlenen vergi suçlarını işleyerek vergi ziyaına yol açılması halinde ortaya çıkarılan vergi ve cezalar uzlaşma kapsamı dışındadır. Öte yandan usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamında değildir.

Uzlaşmanın sonucu: Uzlaşma neticesinde cezaların büyük çoğunluğu silinmekte iken vergi aslının düşük bir kısmı silinmektedir. Örneğin 2015 yılında vergi müfettişlerince düzenlenen inceleme raporlarına istisnaden doğan vergi ve cezalar için temin edilen uzlaşmaların sonuçlarında vergi asıllarının %12'si, vergi cezalarının ise %93'ü silinmiştir.

Önemli: Uzlaşmanın en önemli sonucu mükellefin dava açma ve herhangi bir merciye itiraz şikayet etme hakkının kalmamasıdır.

Gecikme faizi: Gecikme faizi verginin geç tahakkuk ettirilmemesi halinde uygulanmaktadır. Verginin normal vadesinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar gecikme faizi hesaplanacaktır.

Ödeme: Uzlaşılan tutarlar, uzlaşma tutanağının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmelidir.

Kısmi uzlaşma: Mükelleflerin vergi ve cezaların bir kısmı için uzlaşma talep etmeleri mümkündür. Böylece farklı tespitlere yönelik olarak dava açma hakkı elde tutulmuş olmaktadır.

Uzlaşmanın başarıyla tamamlanamaması hali; uzlaşmanın temin edilememesi ve uzlaşmanın vaki olmaması olarak ifade edilir.

Uzlaşmanın temin edilememesi: Mükellefin uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi halinde uzlaşma temin edilememiş sayılmaktadır. Uzlaşmanın temin edilememesi halinde tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı ortadan kalkar. Ancak cezalarda indirim talebi yapılmasına mani bir durum yoktur.

Uzlaşmanın vaki olmaması: Komisyon teklifinin mükellefçe kabul edilmemesi halinde uzlaşma komisyonun nihai teklifi tutanağa geçirilir. Mükellef, dava açma süresinin son günü akşamına kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile vergi dairesine bildirdiği takdirde bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve uzlaşma geçerli hale gelir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesi tabi tutulan mükelleflere sağlanan bir haktır. Vergi incelemesi sonucunda denetim elemanı tarafından önerilen vergi ve ceza tutarları için mükellefin uzlaşma hakkı bulunmaktadır. Tarhiyat sonrası uzlaşmadan farklı olarak usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma kapsamındadır. Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise vergi ziyaı cezası uzlaşma kapsamındadır.

Uzlaşma talebi denetim elemanı ve denetim elemanının bağlı bulunduğu grup veya ekip başkanlığına yazılı olarak yapılmaktadır. Başvuru süresi inceleme tutanağı düzenlenene kadar yapılabilmektedir. Öte yandan vergi inceleme tutanağına uzlaşma talebi alınırsa yazılı başvuru şartı aranmamaktadır. Mükellefe ulaşamaması gibi nedenlerle vergi incelemesinin harici veriler üzerinden yürütülmesi halinde; mükellef idarece uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilebilir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat sonrası uzlaşma, mükellef adına resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler ile kesilen cezalar için getirilen bir haktır. Tarh edilen vergiler ile kesilen cezalar mükellefe ihbarname ile tebliğ edilir. İhbarnamenin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak başvurularak uzlaşma talep edilmesi mümkündür.

Uzlaşma İstatistikleri

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma İstatistikleri

YılTürüUzlaşmaya GirenUzlaşılanİndirim Oranı
2015Vergi1.103.763.758973.203.569%12
Ceza1.926.019.997138.749.157%93
2014Vergi638.430.109529.738.390%17
Ceza1.067.833.38760.234.417%94
2013Vergi860.357.318725.155.936%16
Ceza1.498.935.12090.813.677%94
2012Vergi578.870.442443.628.715%23
Ceza971.494.35856.223.245%94

Merkezi Uzlaşma Komisyonunca Gerçekleştirilen Tarhiyat Sonrası Uzlaşmalar

YılTürüUzlaşmaya GirenUzlaşılanİndirim Oranı
2015Vergi1.278.100.994403.600.579%68
Ceza1.477.852.2816.993.907%99
2014Vergi412.071.662169.501.397%59
Ceza479.382.2015.184.714%99
2013Vergi78.348.09110.183.607%87
Ceza111.038.8011.100.000%99
2012Vergi102.491.76435.748.387%65
Ceza141.231.91118.684.773%87

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunca Gerçekleştirilen Tarhiyat Sonrası Uzlaşmalar

YılTürüUzlaşmaya GirenUzlaşılanİndirim Oranı
2015Vergi87.223.06851.457.065%41
Ceza126.887.0413.892.464%97
2014Vergi159.020.27656.030.702%65
Ceza231.013.1606.135.589%97
2013Vergi57.960.84034.956.924%40
Ceza80.481.7942.474.932%97
2012Vergi35.160.57815.337.151%56
Ceza52.219.6361.586.210%97

Vergi Dairelerince Gerçekleştirilen Tarhiyat Sonrası Uzlaşmalar

YılTürüUzlaşmaya GirenUzlaşılanİndirim Oranı
2015Vergi437.314.530344.585.008%21
Ceza610.596.68841.560.131%93
2014Vergi360.379.921231.584.730%36
Ceza603.382.17531.559.278%95
2013Vergi357.937.380270.476.069%24
Ceza460.815.89027.027.669%94
2012Vergi200.110.290150.781.804%25
Ceza332.918.05317.818.385%95

Uzlaşma SüreciKaynakça

- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2015 Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2015/2015_faaliyet_raporu.pdf
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2014 Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2014/2014_Faaliyet_Raporu.pdf
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2013 Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2013/2013_Faaliyet_Raporu.pdf
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2012 Faaliyet Raporu, http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/faaliyetraporlari/2012/faaliyetraporu2012.pdf
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yönetmeliği
Vergi Denetim Kurulu 2015 Faaliyet Raporu, http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyetRaporu_2015.pdf
Vergi Denetim Kurulu 2014 Faaliyet Raporu, http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fDosya%2fVDK%202014%20Y%c4%b1l%c4%b1%20Faaliyet%20Raporu_1102.pdf
Vergi Denetim Kurulu 2013 Faaliyet Raporu, http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
Vergi Denetim Kurulu 2012 Faaliyet Raporu, http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fDosya%2fvergi%20denetim%20kurulu_200513.pdf
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Vergi Usul Kanunu
Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Vergide Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi - Sonrası)
Vergide Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi - Sonrası)
Uzlaşma, vergi ve cezalarda indirim yapılması suretiyle; vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkları idari aşamada çözmeyi hedefleyen bir müessesedir. Vergide uzlaşma tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
https://2.bp.blogspot.com/-qlLToojblC8/WI-T-zG87NI/AAAAAAAABKk/OY2Et2hwNT4fnq4Hzh5Wz6Jms8aqbkkRACLcB/s1600/tarhiyat-oncesi-uzlasma.png
https://2.bp.blogspot.com/-qlLToojblC8/WI-T-zG87NI/AAAAAAAABKk/OY2Et2hwNT4fnq4Hzh5Wz6Jms8aqbkkRACLcB/s72-c/tarhiyat-oncesi-uzlasma.png
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2017/01/vergide-uzlasma-tarhiyat-oncesi-sonrasi.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2017/01/vergide-uzlasma-tarhiyat-oncesi-sonrasi.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy