KDV Tevkifatı Oranları

KDV tevkifatı oranları aşağıda yer almaktadır. KDV tevkifatı yapmak zorunda olanlar KDV'ye tabi teslim veya hizmetin türüne göre değişmektedir.

KDV tevkifatı oranları aşağıda yer almaktadır. KDV tevkifatı yapmak zorunda olanlar KDV'ye tabi teslim veya hizmetin türüne göre değişmektedir. Ancak temelde tevkifat yapmak zorunda olan iki temel mevcuttur. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

1. KDV mükellefleri: KDV Kanununa göre KDV mükellefi olanları ifade eder. Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.
2. Belirlenmiş alıcılar: Bu grupta yer alanlar KDV mükellefiyeti olsun olmasın tevkifat yapmak zorundadır. Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz. Belirlenmiş alıcılar şöyledir:

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.


Mal veya Hizmet Türü
Tevkifat Oranı
Tevkifatı Yapacak Olanlar
KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),
Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler, İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetler; İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı GVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.
KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak
ve benzeri şekillerde reklâm vermeleri,
İşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Tamamı Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
İşgücü Temin Hizmeti
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Özel güvenlik hizmetleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
5/10
Aşağıda belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir.
Bazı KDV mükellefleri;
- Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri,
- Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları,
temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.
Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.
Yapı denetim hizmetleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti
9/10
Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
7/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
2/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
5/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
9/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Servis Taşımacılığı Hizmeti
5/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Külçe Metal
7/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun,
5/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
9/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi
5/10
Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)
Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.
Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: KDV Tevkifatı Oranları
KDV Tevkifatı Oranları
KDV tevkifatı oranları aşağıda yer almaktadır. KDV tevkifatı yapmak zorunda olanlar KDV'ye tabi teslim veya hizmetin türüne göre değişmektedir.
https://1.bp.blogspot.com/-m7Snb2YA9Ec/WJDswNBXQzI/AAAAAAAABK8/d6ulz3R2o6MEk6RbI3BcSBmhrcDSfQMcACPcB/s200/tevkifat-nedir.png
https://1.bp.blogspot.com/-m7Snb2YA9Ec/WJDswNBXQzI/AAAAAAAABK8/d6ulz3R2o6MEk6RbI3BcSBmhrcDSfQMcACPcB/s72-c/tevkifat-nedir.png
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2017/02/kdv-tevkifati-oranlari.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2017/02/kdv-tevkifati-oranlari.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy