Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi mükellefi, uygulaması ve istisnalar. Kurumlar vergisi, kurumların kazançları üzerinden alınır. Detaylar yazımızda.

Kurumlar vergisi, kurumların kazançları üzerinden alınır. Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 sayılı) ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanunda kurumlar şöyle sayılmıştır:
  1. Sermaye şirketleri 
  2. Kooperatifler 
  3. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler 
  4. İktisadi kamu kuruluşları 
  5. İş ortaklıkları 
Yukarıda sıralanan kurumları safi kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Safi kazancın nasıl şekilde hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir. Ancak öncesinde kurumlar vergisine tabi olan kurumları inceleyelim.Kurumlar Vergisi Mükellefi

1. Sermaye Şirketleri
 - Anonim şirket
 - Limited şirket
 - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
 - Ve bunlara benzer yabancı kurumlar

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.

Eshamlı komandit şirketlerin kurumlar vergisi mükellefiyeti, komanditer ortağın hissesine yöneliktir. Komandite ortağın hissesi gelir vergisine tabi olup kurumlar vergisi kanununda indirilebilecek giderler arasında sayılmıştır.

2. Kooperatifler
Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifler kurumlar vergisi mükellefidir. Okul kooperatifleri, kooperatif olarak adlandırılmakla birlikte dernek veya adi şirket mahiyetinde ise Kurumlar Vergisi Kanununa göre kooperatif sayılmaz. 

3. İktisadi Kamu Kuruluşları
Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu kuruluşu olarak tanımlanır.

 - Kamu idareleri veya kamu kuruluşlarına ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder),
 - Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması, (Sermaye şirketi şeklinde kurulan bir iktisadi kamu kuruluşu, sermaye şirketlerine ilişkin hükümlere göre vergilendirilir)
 - Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması

4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
Dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefi değildir. Derneklere veya vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefidir.

Kurumlar vergisi mükellefi dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleridir. Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.

İktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi niteliğini değiştirmez.

5. İş Ortaklığı
İş ortaklıkları: yukarıda yazılı kurumların kendi aralarında veya bu kurumların şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan, bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.

Tam Mükellef - Dar Mükellef Ayrımı

Tam mükellef: Kanuni merkezi veya iş merkezinden herhangi biri Türkiye'de bulunan kurumlar tam mükelleftir. Tam mükelleflerin hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisine tabidir.

Dar mükellef: Kanuni merkezi ile iş merkezinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayan kurumlar dar mükelleftir. Dar mükelleflerin yalnızca Türkiye'de elde ettiği kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulur.

Tarhiyatın Muhatabı ve Beyannameyi Verecek Kişi

Kurumlar vergisinde vergi kurum adına tarh edilir. Ne var ki herhangi bir vergiye muhatap olunabilmesi için gerçek veya tüzel kişilik gerekmektedir. Bu nedenle iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, fonlar ve iş ortaklıkları açısından özellikli durumlar söz konusudur. Fonlarda kurumlar vergisi fonun kurucusu adına tarh edilirken; iş ortaklıklarında yönetici ortak veya ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır.

Tüzel Kişilik Mükellef Tarhiyatın Muhatabı Beyannameyi Verecek 
VAR İktisadi işletme İktisadi işletme İktisadi işletme
YOK İktisadi işletme Dernek / Vakıf Dernek / Vakıf

Safi Kurum Kazancı

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.

Gelir Vergisi Kanununa göre indirilecek giderler yanı sıra Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinde yazılı giderler de safi kurum kazancının tespitinde gider yazılabilir.

İndilecek Giderler (KVK Md. 8)
a) Menkul kıymet ihraç giderleri.
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri.
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri.
ç) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı.
d) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları.
e) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar;

Kabul Edilmeyen İndirimler (KVK Md. 11)
a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
ç) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safi kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil).
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.
e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.
f) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.
g) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri.
h) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.
ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Bakanlar Kurulu bu oranı %100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Not: Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin üçüncü fıkrasında, iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır.

İstisnalar

 - Yurtiçi iştirak kazançları istisnası
 - Yurtiçi iştirak kazançları istisnası
 - Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin istisna
 - Emisyon primi kazancı istisnası
 - Türkiye’de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna
 - Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası
 - Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalara tanınan istisna
 - Yurt dışı şube kazançları
 - Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna
 - Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna
 - Risturn istisnası
 - Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlere yönelik istisna
 - Sınai mülkiyet haklarında istisna
 - Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna
 - Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna

Kurumlar Vergisi İle İlgili Kaynaklar

YORUMLAR

Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi mükellefi, uygulaması ve istisnalar. Kurumlar vergisi, kurumların kazançları üzerinden alınır. Detaylar yazımızda.
https://4.bp.blogspot.com/-3kPDKWwka_Y/WLMrsBUY_UI/AAAAAAAABN8/WjQbgsXarTo4m8OHOoY__OmlgM6xyIG6ACLcB/s1600/kurumlar-vergisi.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-3kPDKWwka_Y/WLMrsBUY_UI/AAAAAAAABN8/WjQbgsXarTo4m8OHOoY__OmlgM6xyIG6ACLcB/s72-c/kurumlar-vergisi.jpg
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2017/02/kurumlar-vergisi.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2017/02/kurumlar-vergisi.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy